Teisės aktai reglamentuojantys RVASVT įdiegimą maisto tvarkymo įmonėse

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 852/2004

2004 m. balandžio 29 d.

dėl maisto produktų higienos

II SKYRIUS

MAISTO TVARKYMO SUBJEKTŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

5 straipsnis

Rizikos veiksnių analizė ir svarbiausieji valdymo taškai

 1. Maisto tvarkymo subjektai diegia, įgyvendina ir vykdo nuolatinę procedūrą ar procedūras, paremtas RVASVT principais.
 2. 1 dalyje nurodyti RVASVT principai susideda iš tokių komponentų:
 3. a) rizikos veiksnių, kuriems reikia užkirsti kelią, pašalinti ar sumažinti iki priimtino lygio, identifikavimas;
 4. b) svarbių valdymo taškų identifikavimas tame etape ar etapuose, kuriuose valdymas yra esminis dalykas užkertant kelią rizikos veiksniui ar jį pašalinant arba sumažinant jį iki priimtino lygio;
 5. c) kritinių svarbių valdymo taškų ribų nustatymas, kai nubrėžiama riba tarp to, kas priimtina ir kas nepriimtina, kad būtų vykdoma identifikuotų rizikos veiksnių prevencija, šalinimas ar jų sumažinimas;
 6. d) veiksmingų svarbių valdymo taškų stebėsenos, tikrinimoprocedūrųnustatymas ir vykdymas;
 7. e) korekciniųpriemonių nustatymas, kaistebėsenos metu nustatoma, kad svarbus valdymo taškas nebevaldomas;
 8. f) reguliariai atliekamų procedūrų, kuriomis tikrinama, ar a – e pastraipose nubrėžtos priemonės efektyviai veikia, sukūrimas; ir
 9. g) maisto tvarkymui tinkamų dokumentų ir įrašų, pagal kuriuos galima būtų matyti, kiek veiksmingai taikomos a – i pastraipose nubrėžtos priemonės,

Jeigu daroma kokių nors produkto, proceso arba kurio nors etapo pakeitimų, maisto tvarkymo subjektai peržiūri tvarką ir atitinkamai ją keičia.

 1. 1 dalis taikoma tiktai maisto tvarkymo subjektams, vykdantiems bet kurį maisto gamybos, perdirbimo ir paskirstymo etapą po pirminės maisto produktų gamybos ir su tuo susijusių operacijų, išvardytų I priede.
 2. Maisto tvarkymo subjektai:
 3. a) kompetentingos institucijos nustatytu būdu ir atsižvelgiant į maistotvarkymo pobūdį ir dydį, teikia jai dokumentus, įrodančius savo atitikimą 1 dalies reikalavimams;
 4. b) garantuoja, kad dokumentai, aprašantys pagal šį straipsnį sukurtas procedūras, yra nuolat atnaujinami;
 5. c) tam tikrą laiką saugo kitus dokumentus ir įrašus.

Teisės aktų paieška