Pirminis auditas. Šio audito metu konsultantas, pagal minėto standarto reikalavimus ir parengtą audito klausimyną atlieka pasirengimo diegti BRC, IFS, ISO 22000 įvertinimą: susipažįsta su įmonės esama RVASVT sistema (maisto saugos sistema) arba GHP. Taip pat išsiaiškina procesų eigą ir eiliškumą pagal įmonės vidaus darbo tvarką. Po šio audito atlikimo pateikiamos išvados vadovybei dėl galimų standarto projektavimo gairių:

Pateikiamos rekomendacijos:

  • dėl esamos RVASVT ar GHP tobulinimo;
  • dėl būtinųjų programų įdiegimo (pagal esamas RVASVT privalomąsias programas arba šakines GHP);
  • dėl procedūrų parengimo (pagal įmonėje vykstančius procesus ir jų tvarką)
  • gali būti pateiktos rekomendacijos dėl tam tikrų procesų eigos pakeitimo ar papildymo.

Privalomasis vidaus auditas. Kiekviena įmonė, įsidiegusi BRC, IFS, ISO 22000 privalo ne rečiau kaip kartą metuose atlikti vidaus auditą. Mūsų įmonės specialistų patirtis sako, kad labai dažnai įmonės atsakingi asmenys už vidaus audito atlikimą yra nepajėgūs pilnai įvertinti ar įmonėje yra vis dar veikianti sistema ir įdiegtas standartas (dėl įvairių priežasčių: kompetencijos stoka (trūksta supratimo, mokymų), pasikeitęs personalas (atėję nauji darbuotojai), laiko stoka (dažnai maisto saugos grupės nariai atlieka daug darbų, nesusijusių su MSG veikla ir per tam tikrą laiką praranda turimas žinias), nenoras pyktis su bendradarbiais ir kt.). Tokiu atveju galimas audito atlikimas su mūsų įmonės konsultantu, kuris įvertintų sistemos, standarto įgyvendinimą, išaiškintų neatitiktis, pateiktų rekomendacijas, suformintų vidaus audito atlikimo dokumentus (užpildytų klausimyną, neatitikčių aktus ir atsakaitą, padėtų parengti koregavimo planą).
Taip pat šis auditas yra naudingas, siekiant savalaikiai išaiškinti neatitiktis ir pasirengti sertifikaciniam (ar tarpiniam) auditui.

Neplaninis auditas. Šis auditas yra organizuojamas, kuomet įmonėje yra gaunamos reklamacijos dėl nesaugaus produkto (iš prekybos tinklų, vartotojų ar institucijų). Šio audito organizavimui įmonės dažnai pasitelkia konsultantus, turinčius didelę patirtį maisto saugos ir kokybės srityje