Naujas lyginamai su IFS ir BRC tarptautinis standartas ISO 22000, Maisto saugos vadybos sistemos – Reikalavimai bet kuriai maisto grandinės organizacijai, patvirtintas 2005 metais. Šis standartas skirtas maisto tvarkymo įmonėms, taip pat įmonėms susijusioms su maistu ir apima ISO 9000, RVASVT ir tarptautinių teisės aktų, apibrėžiančių maisto saugą reikalavimus. Maisto saugos biuro konsultantai praktiškai padeda įgyvendinti ISO 22000 standarto reikalavimus ir pažangias maisto saugos gerinimo priemones į kasdieninę įmonės veiklą. Standartas skirtas įmonių maisto saugos ir kokybės valdymo sistemų inventorizacijai, reorganizacijai ir integracijai tarpusavyje su kitais susijusiais standartais ar procesais.

1. Esamos valdymo sistemos inventorizacija ir būsimos valdymo sistemos projektavimas

  • Pagrindinių įmonės procesų ir maisto tvarkymo ypatumų sisteminė analizė. Siekiant įdiegti maisto saugos ir kokybės valdymo sistemą, išanalizuojami pagrindiniai valdymo procesai įmonėje, jų įgyvendinimo užtikrinimo mechanizmai.
  • Administracinio pavaldumo struktūros analizė. Šis projekto etapas skirtas susipažinimui su administracinio pavaldumo struktūra, siekiant nustatyti jos funkcionavimo neatitikimus, atsirandančius dėl skirtingo darbuotojų supratimo.

Esamos maisto saugos sistemos inventorizavimas. Jei standartas yra diegiamas maisto tvarkymo įmonėje ar įmonėje, gaminančioje kontaktines su maistu medžiagas, tokiu atveju pagal bendrus ES reikalavimus kiekviena įmonė jau turi pasirengusi individualią savikontrolės sistemą (RVASVT) / GGP (grąją gamybos praktiką) arba diegia ją pagal šakines GHP (geros higienos praktikos ar gerosios gamybos praktikos taisykles). Šio etapo metu konsultantai susipažįsta su įmonės maisto saugos valdymo ir užtikrinimo sistema ir pateikia gaires tolimesniam tobulinimui ir integravimui su ISO 22000.

2. Maisto saugos vadybos sistemos atitinkančios ISO 22000 standarto reikalavimus sukūrimas ir įdiegimas

Personalo mokymas tema – „Maisto saugos vadybos pagrindai“. Šiame etape konsultantai supažindina įmonės personalą su maisto saugos vadybos principais, maisto saugos reikalavimais, valdymo sistemos nauda įmonei.

Maisto saugos grupės (MSG) parinkimas. Remiantis įmonės administracinio pavaldumo struktūra, pagal esamas pareigas ir atsakomybę sudaroma maisto saugos grupė (MSG – analogas RVASVT grupė) iš skirtingos kvalifikacijos įmonės specialistų, kurie turi pakankamą kvalifikaciją atlikti jiems numatytus darbus.

Maisto saugos vadovo projekto paruošimas (arba ISO 9001 kokybės vadovo integravimas ir papildymas dėl maisto saugos reikalavimų išpildymo). Konsultantai paruošia pagrindinio maisto saugos vadybos sistemos dokumento – Maisto saugos vadovo – projektą, apimantį visus ISO 22000 standarto reikalavimus.

RVASVT projekto paruošimas, esamos RVASVT pakoregavimas (papildymas dėl pirminės gamybos etapų, auginimo, jei tokie yra). Laikantis standarto reikalavimų yra nustatomi reikalavimai žaliavoms ir apibrėžiamos gatavo produkto charakteristikos. Pagal esamą gamybos ciklą parengiamos srauto diagramos, įvertinama rizika (mikrobiologinė, cheminė ir fizinė). Išskiriami svabūs valdymo taškai (pagal Codex alimentarius principus ar remiantis kitais patvirtintais būdais – rizikos veiksnio atsiradimo tikimybė x poveikio sveikatai rimtumas). Nustatoma SVT (svarbių valdymo taškų) kontrolės ir monitoringo sistema. Taip pat išskiriamos specifiknės išskirtinės priemonės, kurios bus valdomos būtinųjų veiklos programų pagalba (BVP).

Būtinųjų programų projekto paruošimas. Remiantis standarto reikalavimais parengiamos BP, kuriose yra apsvarstoma ir nustatomi reikalavimai patalpoms (jų išdėstymui ir srautams), komunikacijos tinklams, geriamajam vandeniui, įrengimams, žaliavoms, medžiagoms ir su jomis susijusiems procesams, personalo higienai, kenkėjų kontrolei, paviršių plovimui ir dezinfekcijai ir kt. Taip pat jose apibrėžiama kontrolės ir valdymo sistema.

Procedūrų projekto paruošimas. Dokumentais įforminamos procedūros, užtikrinančios maisto saugos vadybos sistemos rezultatyvumą, aprašomi tikslai ir procedūrų atlikimo tvarka (išteklių vadyba, išorės ir vidaus komunikacija, maisto saugos vadybos sistemos administravimas, neatitikčių valdymas ir neatitiktinio produkto tvarkymas, koregavimo ir prevenciniai veiksmai, atšaukimai, atsekamumas, auditas, maisto saugos vadybos sistemos įteisinimas, patikrinimas, gerinimas ir pan.).

Personalo mokymas tema „Įdiegta maisto saugos vadybos sistema“. Šiame etape organizacijai vadovaujantys darbuotojai supažindinami su parengtos maisto saugos vadybos sistemos veikimo principais ir įdiegimo įmonėje perspektyva.

Maisto saugos vadybos sistemos vidaus auditas. Prieš sertifikacinį auditą įmonėje atliekamas vidaus auditas, kuris yra sudedamoji maisto saugos ir kokybės valdymo sistemos gerinimo dalis.

Priežiūra sertifikacinio audito metu. Konsultantai padeda kuo geriau pasirodyti sertifikacinio audito metu, bei sumažinti įtampą, kuri gali atsirasti dėl išorės audito svarbos.

Priežiūra po sertifikacinio audito. Maisto saugos vadybos sistemai reikalingas MS vadybininkas, kuris atliktų pastovų sistemos veikimo tikrinimą (veiklos patikrinimus ir vidinius auditus), skatintų įmonės tobulėjimą, neatitikčių taisymą, organizuotų MSG susirinkimus, pateiktų medžiagą vadovybės vertinamajai analizei atlikti ir kita. Tačiau ne kiekviena įmonė gali įsidarbinti (40 val./sav.) tokį ekspertą. Įmonių vadovai turi pasiskaičiuoti ir įvertinti MS vadybininko atnešamą naudą. UAB „Maisto saugos biuras“ specialistai gali vykdyti šią funkciją ir įsipareigoti atlikti kvalifikuotą maisto saugos vadybos sistemos veikimo kontrolę, priežiūrą, koordinuoti MSG veiklą ir pasirengti išorės auditams (sertifikaciniams ir tarpiniams) taip sutaupant įmonės lėšas.

Pagrindiniai šios paslaugos privalumai:

  • sutaupomos įmonės lėšos skiriamos MS vadybininkui (skaičiuojant, kad įmonė apmoka ne tik tiesiogines išlaidas darbo atlyginimui, bet ir mokesčiams susimokėti),
  • kvalifikuota ekspertizė (ekspertas skiriamas priklausomai nuo įmonės veiklos specializacijos),
  • nešališkas eksperto vertinimas (nėra jokio suinteresuotumo nuslpėti nuo Jūsų įmonės vadovybės esamas įmonės problemas),
  • sutartyje apibrėžta griežta atsakomybė (įmonės vadovybei, kompetentingoms kontrolės institucijoms ir ekspertams).

Maisto saugos vadybos sistemos sertifikavimas pagal FSSC 22000 schemą

FSSC 22000 apima pilną sertifikavimo schemą, paremtą jau esamais standartais, kurie skirti sertifikavimui (ISO 22000, ISO 22003, …) ir techninėmis sektoriaus specifikacijomis dėl būtinųjų programų – ISO / TS 22002-1 (BSI PAS 220) bei papildomais reikalavimais įmonėsm, kurios siekia sertifikavimo pagal FSSC 22000. Gamybos įmonės, kurios nori būti sertifikuotos pagal FSSC sertifikavimo schemą ir kurios jau yra sertifikuotos pagal ISO 22000, turi būti papildomai įvertinamos dėl atitikimo jau minėtoms techninėms specifikacijoms.
Pagal šią schemą gali būti sertifikuojamos maisto saugos vadybos sistemos įmonėse, kurios gamina greitai ir negreitai gendančius, gyvūninės, augalinės kilmės maisto produktus, ingredientus, maisto papildus, vitaminus ir kt.

Platesnę informaciją galima rasti čia:
www.fssc22000.com/documents/home.xml?lang=en