Maisto saugos biuro konsultantai praktiškai padeda įgyvendinti BRC (British Retail Consortium) Visuotinio maisto saugos standarto, IFS (International featured Standards) Food – maisto saugos vadybos  standartų reikalavimus ir pažangias kokybės gerinimo priemones į kasdieninę įmonės veiklą. Programa skirta maisto tvarkymo įmonių maisto saugos ir kokybės valdymo sistemų inventorizacijai, reorganizacijai, maisto saugos ir kokybės vadybos sistemos atitinkančios BRC, IFS food standartų reikalavimus sukūrimui bei įdiegimui.

  1. Esamos valdymo sistemos inventorizacija ir būsimos valdymo sistemos projektavimas

Pagrindinių įmonės procesų sisteminė analizė. Siekiant įdiegti procesinę valdymo sistemą, išanalizuojami pagrindiniai valdymo procesai įmonėje, jų įgyvendinimo užtikrinimo mechanizmai.

Administracinio pavaldumo struktūros analizė. Šis projekto etapas skirtas susipažinimui su administracinio pavaldumo struktūra, siekiant nustatyti jos funkcionavimo neatitikimus, atsirandančius dėl skirtingo darbuotojų supratimo.

Esamos maisto saugos (RVASVT) ir kokybės (jei turite įsidiegę ISO 9001) sistemos inventorizavimas. Jei standartas yra diegiamas maisto tvarkymo įmonėje, tokiu atveju pagal bendrus ES reikalavimus kiekviena įmonė jau turi pasirengusi individualią savikontrolės sistemą (RVASVT) arba diegia ją pagal šakines GHP (geros higienos praktikos taisykles). Šio etapo metu konsultantai susipažįsta su įmonės maisto saugos valdymo ir užtikrinimo sistema ir pateikia gaires tolimesniam tobulinimui ir integravimui su BRC ar IFS. Taip pat, jei įmonė turi įsidiegusi ISO 9001 nustatomos gairės šio standarto kokybės vadybos procesų integravimui su minėtais standartais.

  1. Maisto saugos valdymo sistemos atitinkančios BRC, IFS standartų reikalavimus
    sukūrimas ir įdiegimas

Personalo mokymas tema – „Maisto saugos vadybos pagrindai“. Šiame etape konsultantai supažindina įmonės personalą su maisto saugos principais, maisto saugos reikalavimais, valdymo sistemos nauda įmonei.

Maisto saugos vadovo projekto paruošimas (arba ISO 9001 kokybės vadovo integravimas ir papildymas dėl maisto saugos reikalavimų išpildymo). Konsultantai paruošia pagrindinio maisto saugos vadybos sistemos dokumento – Maisto saugos vadovo – projektą, apimantį visus BRC ar IFS standartų reikalavimus.

RVASVT projekto paruošimas, esamos RVASVT pakoregavimas. Laikantis standartų reikalavimų yra nustatomi reikalavimai žaliavoms ir apibrėžiamos gatavo produkto charakteristikos. Pagal esamą gamybos ciklą parengiamos srauto diagramos, įvertinama rizika (mikrobiologinė, cheminė ir fizinė). Išskiriami svabūs valdymo taškai (pagal Codex alimentarius principus ar remiantis kitais patvirtintais būdais) ir valdymo taškai. Nustatoma SVT (svarbių valdymo taškų), VT (valdymo taškų) kontrolės ir monitoringo sistema.

Būtinųjų programų projekto paruošimas. Remiantis standarto reikalavimais parengiamos BP, kuriose yra apsvarstoma ir nustatomi reikalavimai patalpoms (jų išdėstymui ir srautams, skirtingos taršos zonoms, ypač svarbūs paviršių reikalavimai), komunikacijos tinklams, geriamajam vandeniui, įrengimams, žaliavoms, medžiagoms ir su jomis susijusiems procesams, personalo higienai, kenkėjų kontrolei, paviršių plovimui ir dezinfekcijai, taršos alergenais valdymui ir kt. Taip pat jose apibrėžiama kontrolės ir valdymo sistema.

Procedūrų projekto paruošimas. Dokumentais įforminamos procedūros, užtikrinančios maisto saugos vadybos sistemos rezultatyvumą, aprašomi tikslai ir procedūrų atlikimo tvarka (maisto saugos vadybos sistemos administravimas ir dokumentų valdymas, neatitikčių valdymas ir neatitiktinio produkto tvarkymas, koregavimo ir prevenciniai veiksmai, atšaukimai, atsekamumas, pirkimai ir tiekėjų atranka, naujų produktų projektavimas ir kūrimas, auditas, maisto saugos vadybos sistemos įteisinimas, patikrinimas, gerinimas ir pan.). Daugelis iš minėtų procedūrų yra artimos ISO 9001, todėl jei turite įsidiegę šį standartą reikalingas integravimas į bendrą sistemą.

“Specialiųjų” procedūrų projekto paruošimas. BRC ir IFS standartuose yra apibrėžiami papildomi reikalavimai maisto saugai, kurių nėra nustatyta ISO 22000, RVASVT ar ISO 9001. Todėl būtina parengti papildomas procedūras ar reikalavimų įgyvendinimą dėl galutinio produkto išleidimo kontrolės, transportavimo proceso valdymo, GMO kontrolės, taršos svetimkūniais valdymo ir kontrolės, avarinių situacijų, įtakojančių maisto saugą, valdymo ir kt.

Personalo mokymas tema „Įdiegta maisto saugos vadybos sistema“. Šiame etape organizacijai vadovaujantys darbuotojai supažindinami su parengtos maisto saugos vadybos sistemos veikimo principais ir įdiegimo įmonėje perspektyva.

Maisto saugos vadybos sistemos vidaus auditas. Prieš sertifikacinį auditą įmonėje atliekamas vidaus auditas (gali būti organizuojamas bendras maisto saugos, kokybės ir aplinkosaugos auditas, jei turite įsidiegę maisto saugos, kokybės ir aplinkosaugos standartus), kuris yra sudedamoji valdymo sistemos gerinimo dalis.

Priežiūra sertifikacinio audito metu. Konsultantai padeda kuo geriau pasirodyti sertifikacinio audito metu, bei sumažinti įtampą, kuri gali atsirasti dėl išorės audito svarbos.

Priežiūra po sertifikacinio audito. Maisto saugos vadybos sistemai reikalingas maisto saugos ir kokybės vadybininkas, kuris atliktų pastovų sistemos veikimo tikrinimą, skatintų įmonės tobulėjimą, neatitikčių taisymą, organizuotų MSG susirinkimus, pateiktų medžiagą vadovybės vertinamajai analizei atlikti. Tačiau ne kiekviena įmonė gali įsidarbinti (40 val./sav.) tokį ekspertą. Įmonių vadovai turi pasiskaičiuoti ir įvertinti MS vadybininko atnešamą naudą. „Maisto saugos biuras“ specialistai gali vykdyti šią funkciją ir įsipareigoti atlikti kvalifikuotą maisto saugos vadybos sistemos veikimo kontrolę, priežiūrą, koordinuoti MSG veiklą ir pasirengti išorės auditams (sertifikaciniams ir tarpiniams) taip sutaupant įmonės lėšas.

Pagrindiniai šios paslaugos privalumai:

  • sutaupomos įmonės lėšos skiriamos MS vadybininkui (skaičiuojant, kad įmonė apmoka ne tik tiesiogines išlaidas darbo atlyginimui, bet ir mokesčiams susimokėti),
  • kvalifikuota ekspertizė (ekspertas skiriamas priklausomai nuo įmonės veiklos specializacijos),
  • nešališkas eksperto vertinimas (nėra jokio suinteresuotumo nuslpėti nuo Jūsų įmonės vadovybės esamas įmonės problemas),
  • sutartyje apibrėžta griežta atsakomybė (įmonės vadovybei, kompetentingoms kontrolės institucijoms ir ekspertams).